Project Description

Metalurgiczne Przedsiębiorstwo im. A.K.Sierowa SA, Rosja

Nazwa kontraktu:
Instalacja do odsiarczania gazów z aglomerowni Zakładów Metalurgicznych im. A.K. Sierowa w Rosji – metoda mokra

Zakres kontraktu:
Technologia, projekty podstawowy, dostawy wybranych urządzeń, nadzór, rozruch.